Page 1: Cyflwyniad i'r prosiect

Hysbysiad Preifatrwydd

Darllenwch y rhybudd preifatrwydd ynghlwm cyn dechrau'r arolwg

https://static.onlinesurveys.ac.uk/media/account/1453/survey/446658/question/hysbysiad_preifatrwydd.pdf

Cyflwyniad i'r prosiect

Mae Fframwaith Arfer Uwch Technegwyr Fferyllfa wedi'i ddatblygu ar y cyd rhwng Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW) a Chymdeithas Technegwyr Fferyllfa’r DU (APTUK).

Bwriad y fframwaith yw cynnig eglurder ar y sgiliau a'r cymhwysedd sydd eu hangen ar gyfer rolau arfer uwch sy'n bodoli eisoes a rhai newydd. Bydd y fframwaith yn caniatáu i dechnegwyr fferyllfa ddangos sgiliau trosglwyddadwy a thargedu meysydd penodol i'w datblygu. 

Mae'r disgrifyddion yn generig yn fwriadol fel bod modd cymhwyso'r fframwaith ar draws yr holl sectorau arfer fferylliaeth. Mae'r disgrifyddion yn disgrifio isafswm y disgwyliad ar gyfer technegydd fferyllfa ar lefel 'uwch' a 'meistr' ac maent wedi'u geirio fel canlyniadau cymhwysedd ar sail ymarfer. Mae'r disgrifiadau lefel meistrolaeth yn seiliedig ar y rhagdybiaeth bod disgrifyddion lefel uwch eisoes wedi'u bodloni.

Bydd y fframwaith yn ddogfen fynediad agored ac mae wedi'i llunio'n bennaf fel offeryn hunanddatblygu ar gyfer technegwyr fferyllfa. Mae posibilrwydd i'r fframwaith gael ei ddefnyddio gan gyflogwyr i gefnogi eu gweithlu technegwyr fferyllfa a'u datblygu, ond nid yw wedi'i fwriadu fel offeryn rheoli perfformiad. 

​Arolwg ymgynghori

Mae HEIW ac APTUK yn gofyn am adborth ar y fframwaith drafft er mwyn sicrhau ei fod yn addas at ei ddiben a'i fod yn mynegi'r rolau 'uwch' a 'meistr' yn gywir.

Mae'r adrannau unigol wedi'u hymgorffori yn yr arolwg isod. Os hoffech chi agor PDF o'r fframwaith cyfan mewn tab ar wahân, cliciwch yma https://static.onlinesurveys.ac.uk/media/account/1453/survey/446658/question/pharmacy_technician_advanced_p.pdf

Caiff yr adborth gan yr ymgynghoriad hwn ei goladu, ei adolygu ac yna ei ddefnyddio i lywio diwygiadau o ran y drafft terfynol.

Rydym wir yn gwerthfawrogi eich syniadau a'ch adborth ac maent yn allweddol i sicrhau llwyddiant y prosiect.

Rhagwelir y bydd yn cymryd tua 45 munud i gwblhau'r arolwg.

1.1. A ydych yn rhoi ymateb ar ran sefydliad?  Gofynnol Optional
2.2. Ym mha sector ydych chi'n gweithio? (Os ydych yn ymateb ar ran sefydliad, dewiswch arall a rhowch fanylion) Optional
3.3. Ers faint a ydych wedi cymhwyso fel Technegydd Fferyllfa? (Anwybyddwch y cwestiwn hwn os ydych yn ymateb ar ran sefydliad)

Diffiniad o arfer uwch

Fel rhan o'r prosiect hwn, cafodd grŵp cyfeirio ei greu o bob un o'r pedair cenedl ac ar draws sectorau arfer. Trafododd y grŵp cyfeirio ddiffiniadau posibl o 'arfer uwch' mewn cyfarfod ym mis Tachwedd ac yna, cawsant bleidlais ar y diffiniad a oedd orau ganddynt.

Mae'r diffiniad canlynol wedi'i ddefnyddio fel diffiniad gwaith....

'Mae technegydd fferyllfa arfer uwch yn weithiwr fferyllfa profiadol sydd â'r sgiliau arbenigol i weithio'n annibynnol yn ei gwmpas cymhleth o arfer'

4.4. A yw'r diffiniad hwn yn disgrifio 'arfer uwch' ar gyfer technegwyr fferyllfa? Required

Lefelau disgrifyddion

Fel rhan o'r prosiect hwn, cafodd grŵp cyfeirio ei greu o bob un o'r pedair cenedl ac ar draws sectorau arfer. Trafododd y grŵp cyfeirio sawl 'lefel' o arfer uwch ddylai gael eu cynnwys yn y fframwaith, uwch yn unig, uwch 1 a 2 a/neu feistr. Yn dilyn y cyfarfod ym mis Tachwedd, pleidleisiodd y grŵp ar y dewis a oedd orau ganddynt. 

Y dewis a ffafriwyd oedd cael dwy lefel o ddisgrifyddion 

1. Uwch

2. Meistr

5.5. Ydych chi'n cytuno y dylai'r fframwaith arfer uwch ddisgrifio arfer ar lefelau 'uwch' a 'meistr'? Required

Meysydd fframwaith

Fel rhan o'r prosiect hwn, cafodd grŵp cyfeirio ei greu o bob un o'r pedair cenedl ac ar draws sectorau arfer. Trafododd y grŵp cyfeirio feysydd fframwaith posibl mewn cyfarfod ym mis Tachwedd ac o ganlyniad, gwnaethant bleidleisio ar y strwythur meysydd oedd orau ganddynt

Mae'r meysydd canlynol wedi'u mabwysiadu fel strwythur gwaith...

Maes 1: Arfer proffesiynol arbenigol

Maes 2: Rheoli

Maes 3: Addysg, hyfforddiant a datblygiad

Maes 4: Arweinyddiaeth

Maes 5: Gwella ansawdd a diogelwch

Trafododd y grŵp cyfeirio gynnwys parth ymchwil ac nid oedd y consensws i gynnwys parth ar wahân, ond i gynnwys rhai disgrifiadau ymchwil o fewn y 'parth ansawdd a diogelwch gwella'. Byddem yn croesawu'ch syniadau ar hyn

6.6. A yw'r meysydd yn cwmpasu meysydd allweddol 'arfer uwch' ar gyfer technegwyr fferyllfa? Required

Maes: Arfer proffesiynol arbenigol

7.7. A yw'r disgrifyddion wedi'u geirio'n glir?
8.8. A yw'r disgrifyddion yn canolbwyntio ar ganlyniadau?
9.9. A yw'r disgrifyddion yn ddigon generig i'w cymhwyso ar draws holl sectorau arfer?
10.10. A yw'r disgrifyddion 'uwch' ar y lefel gywir?
11.11. A yw'r disgrifyddion 'meistr' ar y lefel gywir?

Maes: Rheoli

14.14. A yw'r disgrifyddion wedi'u geirio'n glir?
15.15. A yw'r disgrifyddion yn canolbwyntio ar ganlyniadau?
16.16. A yw'r disgrifyddion yn ddigon generig i'w cymhwyso ar draws holl sectorau arfer?
17.17. A yw'r disgrifyddion 'uwch' ar y lefel gywir?
18.18. A yw'r disgrifyddion 'meistr' ar y lefel gywir?

Maes: Addysg, hyfforddiant a datblygiad

21.21. A yw'r disgrifyddion wedi'u geirio'n glir?
22.22. A yw'r disgrifyddion yn canolbwyntio ar ganlyniadau?
23.23. A yw'r disgrifyddion yn ddigon generig i'w cymhwyso ar draws holl sectorau arfer?
24.24. A yw'r disgrifyddion 'uwch' ar y lefel gywir?
25.25. A yw'r disgrifyddion 'meistr' ar y lefel gywir?

Maes: Arweinyddiaeth

28.28. A yw'r disgrifyddion wedi'u geirio'n glir?
29.29. A yw'r disgrifyddion yn canolbwyntio ar ganlyniadau?
30.30. A yw'r disgrifyddion yn ddigon generig i'w cymhwyso ar draws yr holl sectorau arfer? 
31.31. A yw'r disgrifyddion 'uwch' ar y lefel gywir? 
32.32. A yw'r disgrifyddion 'meistr' ar y lefel gywir? 

Maes: Gwella ansawdd a diogelwch

35.35. A yw'r disgrifyddion wedi'u geirio'n glir? 
36.36. A yw'r disgrifyddion yn canolbwyntio ar ganlyniadau? 
37.37. A yw'r disgrifyddion yn ddigon generig i'w cymhwyso ar draws yr holl sectorau arfer? 
38.38. A yw'r disgrifyddion 'uwch' ar y lefel gywir? 
39.39. A yw'r disgrifyddion 'meistr' ar y lefel gywir? 

Adborth arall